သြဂုတ် ၂၂
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တောင်သူလယ်သမား ၁ သောင်းကျော်အတွက် ပြည်နယ်အစိုးရမှ ၃ လ စီမံချက်ဖြင့် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်(ပုံစံ-၇) ပြုလုပ်ပေးနေမှု အခြေအနေမှာ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးသိန်းလွင်ကပြောသည်။
အဆိုပါ(ပုံစံ-၇)ကို ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရိုင် ၄ ခုရှိ တောင်သူများကို ထုတ်ပေးရခြင်းမှာ ပုံစံ-၇ မရှိလျှင် စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေကို မရရှိခြင်း၊ ပုံစံ-၇ မရှိလျှင် မြေယာနှင့်ပတ်သက်သည့် အငြင်းပွားမှုရှိခဲ့လျှင် ခက်ခဲနိုင်ခြင်း၊ အမွေပေးပိုင်ခွင့်၊ ရောင်းပိုင်ခွင့်၊ ပေါင်ပိုင်ခွင့်နှင့် လဲလှယ်ပိုင်ခွင့်ရရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း ဦးသိန်းလွင်ကရှင်းပြသည်။
တောင်သူလယ်သမားများအနေဖြင့် ပုံစံ-၇ ရှိလျှင် ရရှိမည့် အခွင့်အရေးများမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ၃(ဃ) အရ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ဆိုသည်မှာ လယ်ယာမြေကို လယ်ယာမြေဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအရ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ လက်ဝယ်ထားရှိ၍ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်အသုံးပြုခွင့် ရရှိခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းနှင့်  လယ်ယာမြေ နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ အရ တောင်သူလယ်သမားများသည် မိမိတို့လုပ်ကိုင်နေသည့် လယ်ယာမြေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လယ်ယာမြေ ဥပဒေပါ အခွင့်အရေးများ ရရှိရန်အတွက် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်(ပုံစံ-၇)ကို လျှောက်ထားရယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပုံစံ(၇) ရရှိမည့် လယ်ယာမြေဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ ၃(က)အရ လယ်မြေ၊ ယာမြေ၊ ကိုင်း/ကျွန်းမြေ၊ တောင်ယာမြေ၊ နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျိုးသောမြေ၊ ဓနိမြေ၊ ဥယျာဉ်မြေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ပန်းမန်စိုက်ပျိုးသည့် ခြံမြေနှင့် မြေနုကျွန်းမြေတို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏ အခွင့်အရေးများကို ပုဒ်မ၉(က)မှ(စ) အထိတွင် လယ်ယာမြေကို လက်ရှိထားပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်မှ ပေါ်ထွက်လာသည့် အကျိုးအမြတ်ကို ခံစားပိုင်ခွင့်၊ သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့် အညီ ရောင်း၊ပေါင်၊ငှား၊လဲ၊ ပေးကမ်းခွင့်၊ အမွေဆက်ခံ၍ အမွေမှု အငြင်းပွားပါက သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံး၏ အဆုံးအဖြတ်ကိုခံယူပိုင်ခွင့်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံခြားသား (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံခြင်းသားပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကများနှင့် အကျိုးတူလုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့် စသည့်အခွင့်အရေးများ ရရှိမည်ဖြစ်သည်သာမက ဗဟိုလယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်များ အရ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီလယ်ယာမြေကို (ရောင်းချခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း)တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လယ်ယာမြေဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ (ယခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်မှ စတင်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃ အရ ဤဥပဒေ အာဏာတည်ပြီးသည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်နောက်ပိုင်း လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် အငြင်းပွားမှု အရှုပ်အရှင်းဖြစ်လာလျှင် ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီးမှသာ တရားဝင်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လယ်ယာမြေ နည်းဥပဒေ အပိုဒ် ၁၁၄ အရ လယ်ယာမြေ အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသူသည် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါက လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း မခံရသည့်အတွက် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူ၏ အခွင့်အရေးများကို ရပိုင်ခွင့်မရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားကြောင်း၊ လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ ပါ ပြဌာန်းချက်နှင့် ညီညွတ်သူများအနေဖြင့် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုရရှိလိုသော တောင်သူလယ်သမားများသည် လယ်ယာမြေနည်းဥပဒေ အပိုဒ်(၃၊၄၊၅)တွင် ပါရှိသည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လျှောက်ထား ဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် လျှောက်ထားရမည့် နည်းလမ်းမှာ ရပ်ကွက်(သို့မဟုတ်)ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်ခွင့် လျှောက်လွှာ(ပုံစံ-၁)ကို အခမဲ့ရယူပြီး သက်ဆိုင်ရာ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်မှ စိစစ်ပြီး မှန်ကန်ပါက ချိန်းဆိုသောနေ့တွင် မှတ်ပုံတင်ကြေး ပေးသွင်းပြီးလျှင် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်(ပုံစံ-၇)ကို ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါပုံစံ ၇ ရရှိထားသူအနေဖြင့် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများမှာ (က)ဤဥပဒေတွင် ပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း လယ်ယာမြေကိုလုပ်ကိုင်ရမည်၊ (ခ)လယ်ယာမြေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကြီးဌာနက စည်းကြပ်သော မြေခွန်နှင့် အခြားအခွန်အခများကို ပေးဆောင်ရမည်၊ (ဂ) လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ရောင်းချခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ပေးကမ်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သည့်အခါ ဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်နှင့် စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ခတို့ကိုပေးဆောင်၍ စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ခတို့ကို ပေးဆောင်ကာ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်၊ (ဃ)တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အမွေဆက်ခံခြင်းဖြင့် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ရရှိသည့်အခါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်၊ (င)စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုအရင်းအနှီး အတွက်သာ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပေါင်နှံခွင့်ရှိပြီး၊ အစိုးရဘဏ် သို့မဟုတ် အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုသောဘဏ်တွင်သာ ပေါင်နှံရမည်၊ (စ) သက်ဆိုင်ရာ လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့က တရားဝင်ချထားခြင်းမရှိဘဲ ကျူးကျော်လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုရ၊(ဆ)ခွင့်ပြုမိန့်မရရှိဘဲ အခြားနည်းသုံးစွဲခြင်း မပြုရ။ (ဇ) လယ်ယာမြေကို မူလစိုက်ပျိုးလျက်ရှိသော ရာသီသီးနှံအမျိုးအစားမှ နှစ်ရှည်သီးနှံ အမျိုးအစားသို့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးခြင်းမပြုရ၊ (ဈ)ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ လပ်ထားခြင်းမပြုရ၊ (ည)လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် မရမီကာလအတွင်း သို့မဟုတ် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပေါ်နေသော ကာလအတွင်း လယ်ယာမြေကို ရောင်းချခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ်ပေးကမ်းခြင်းမပြုရ စသည့်အချက်တို့ကို မဖောက်ဖျက်သရွေ့ အခွင့်အရေးများကို ရရှိခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် တောင်သူများအတွက် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြု လက်မှတ် (ပုံစံ-၇)ကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရမှ ယခုနှစ် မေ၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင်စသည့် ၃ လစီမံချက်ဖြင့် တစ်ပြည်နယ်လုံး လျာထားချက် တောင်သူပေါင်း ၁၁၀၅၈ဦး၊ ဦးပိုင်ပေါင်း ၁၁၈၉၄၊ ဧရိယာ ၄၇၁၅၈ ဧကကို ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လျာထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် ဧရိယာ ၃၉၂၅၇ ဧက ကျန်ရှိသည့် အကြောင်းမှာ နယ်မြေ တည်ငြိမ်မှုမရှိ – ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းကျော်၊ ကန့်ကွက်လွှာတင် – သုည ဒသမသုည ၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ တောင်သူ စိတ်မဝင်စား-  ၃ ရာခိုင်နှုန်းကျော်၊  မြေမတိုင်းတာရသေး – ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းကျော်နှင့် အခြား အကြောင်း အရင်း- သုည ဒသမ ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းတို့ ရှိသေးကြောင်းလည်း သိရသည်။
“အဲ့ဒီ နေရာတွေကိုလည်း ရအောင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာပါ။ ဒါက တောင်သူ လယ်သမားတွေအတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ လက်မှတ်ဖြစ်တယ်။ ပုံစံ-၇ ရမှ သူတို့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိကြမှာ ဖြစ်တယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ စီမံချက်နဲ့ အခုလိုတောင်သူတွေလက်ထဲ အရောက် ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်”ဟု ဦးသိန်းလွင်က ဆက်လက်ပြောသည်။
 မွန်းမွန်းပန်