သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီဌာနးများအနေဖြင့် လွှတ်တော်အတွင်း ကိုယ်စားလှယ်တော်များမေးမြန်းသည့် မေးခွန်းများ၏ အဖြေများဖြေကြားရာတွင် အလေးအနက်ထားဖြေကြားပေးရန် အဆိုတင်သွင်း