တိုင္းရင္းသားစာေပ

ျမစ္ႀကီးနား၊ ႏို၀င္ဘာ ၃၀

ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာ စာေပမ်ားအား သင္ၾကားေပးႏိုင္မည့္ ေန႔စားလေပး ဆရာဆရာမမ်ားရာထူး (Teaching Assistant) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာ သင္ဆရာဆရာမမ်ား (Leaguage Teacher) ကို ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

တိုင္းရင္းသားဘာသာစာေပမ်ားကိုသင္ၾကားမည့္ ေန႔စားလေပး ဆရာဆရာမ်ားသည္ ပညာ အရည္အခ်င္း အနိမ့္ဆုံး ၉ တန္းေအာင္ ျဖစ္ရမည္ဆိုေသာ္လည္း၊ ပညာအရည္အခ်င္း ပိုမိုျမင့္မားသူ ေလွ်ာက္ထားလာပါက ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေန႔စားလေပး ဆရာဆရာမမ်ားသည္  ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ ျပဌာန္းထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားကို ကြၽမ္းက်င္စြာ (အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ) သင္ၾကားေပးႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည့္အျပင္ မူလတန္းေအာက္အဆင့္ KG တန္း၊ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသင္ခန္းစာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို သင္ၾကားေပးႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ ဟုလည္း ပါရွိသည္။

ေန႔စားလေပး ဆရာ၊ ဆရာမ ရာထူးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္းရင္းသား၀န္ႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ ေပးအပ္ထားေသာ ၀န္ႀကီးတစ္ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ပါရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရပါက ခန္႔ထားသည့္ ေဒသေက်ာင္းမ်ားတြင္ အနည္းဆုံး ၃ ႏွစ္ဆက္တိုက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ေလွ်ာက္ထားလာပါက ေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဖာ္ျပေၾကညာထားသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးမ်ားသို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔အတြင္း ေနာက္ဆုံးထားကာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေပးပို႔ရမည္ဟု တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိလာေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံ စဥ္းစားေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး၊ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၀င္း၊ ဧရာရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ဖုန္းနပါတ္ – ၀၉၂၆၂၄၇၀၉၆၃ႏွင့္ ၀၇၄-၂၂၆၉၆ သို႔လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ  တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာန၊ ဖုန္းနပါတ္ – ၀၆၇ – ၃၄၀၉၃၁၅ သို႔ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါသည္။

ဆိုင္း(ကခ်င္ေျမ)