ျမစ္ႀကီးနား၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

အစိုးရသစ္လက္ထက္ အသစ္ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ ဘ႑ာေရးႏွစ္သစ္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ လ်ာထားခ်က္မွာ သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း တစ္သိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ ရသံုး/မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဦးစီး႒ာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သာမန္အသံုးစရိတ္ လ်ာထားေငြမွာ ၄၀၈၉၃ ဒႆမ ၆၅၂ သန္းျဖစ္ကာ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္မွာ က်ပ္ ၁၃၆၉၁၂ ဒသမ ၄၈၂ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ၀န္ထမ္းလစာ၊ ပင္စင္လစာႏွင့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သာမန္အသံုးစရိတ္ကို အသံုးျပဳၿပီး လမ္းတံတား၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ေရရရွိေရး၊ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ စက္ယႏၲရား ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္မွ အသံုးျပဳေၾကာင္းသိရသည္။

“ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဟာဆိုရင္ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ သံုးစရိတ္ကို လ်ာထားၿပီးေတာ့မွ စီမံေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ႒ာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ၀င္ေငြေတြ အသံုးစရိတ္ေတြနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရးနဲ႔ ၎နဲ႔ဆက္စပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ ျပည္သူေတြ ပူးေပါင္းလာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ျပည္နယ္ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဦးစီး႒ာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္လင္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ပါ ဌာနအလိုက္ အခြန္ရရွိေငြ စုစုေပါင္းမွာ ၁၈၂၆ ဒႆမ ၁၀၅ သန္းရွိၿပီး စည္ပင္သာေရးအဖြဲ႕မွရရွိသည့္ အခြန္ေငြမွာအမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုမွ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ အေထြေထြလႊဲေျပာင္း ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၅၈၂၈၂ ဒသမ ၅၆၀ ကို လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ အခြန္ေ၀စုရေငြမွာလည္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၁၈၅ ဒႆမ ၉၃၈ သန္းခန္႔ လ်ာထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံသား ဘတ္ဂ်က္(Citizen Budget)ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရသံုး/မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပဳစုေရးဆြဲထားသည့္ စာေစာင္ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းအျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

စည္သူ(ျမစ္ႀကီးနား)