လႊတ္ေတာ္ ကတိက၀တ္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရ လိုက္နာမႈမရွိ

1170

ဒီဇင္ဘာ ၁၂

လႊတ္ေတာ္က တင္ျပသည့္အရာမ်ားကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအေနျဖင့္ ေလးေလးစားစား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ား၊ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာေကာ္မတီမွ ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးယုက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ အဆိုမ်ားအား အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အေၾကာင္းျပန္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈအားနည္းလာသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ႀကံဳေတြေနရေၾကာင္း အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ား၊ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာေကာ္မတီမွ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည့္ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁ မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဦးယုက ေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္က တင္တာေတြကို အေလးမထားတာလား မသိဘူး။ အစိုးရက ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူတဲ့ အစိုးရဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကို အေလးထားၿပီး ေလးေလးစားစား ရွိရမယ္။ လႊတ္ေတာ္က တင္ပို႔လိုက္တဲ့အစီရင္ခံစာေတြကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္တယ္။ အဲဒါမွလည္း ျပည္သူ အားကိုးတဲ့ အစိုးရျဖစ္မွာ”ဟု ဦးတင္ဦးယုက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္က တင္ျပသည္မ်ားကို အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ မည္သည့္ တု႔ံျပန္မႈမွ်မရိွသည့္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ကြင္းဆင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ ျပည္သူမ်ားအေပၚတုံ႔ျပန္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရိွလာရေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ အားနည္းလာရေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာသည္။

“တုံ႔ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ယံုၾကည္မႈ အားနည္းလာတယ္။ ျပည္သူ ယံုၾကည္မႈအားနည္းလာတာနဲ႔အမွ် အစိုးရကိုပဲသြားထိခိုက္တာ။ အခုက လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစိုးရက သပ္သပ္စီလို ျဖစ္ေနတယ္။ လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အစုိးရအဖြဲ႕ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုိအပ္ေနၿပီ။ လႊတ္ေတာ္ကတင္ျပမႈေတြကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္မွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ”ဟု ဦးတင္ဦးယုက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္၏ကတိက၀တ္ေကာ္မတီက ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို လည္း ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အေၾကာင္းျပန္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မ်ားစြာအခက္အခဲရိွေၾကာင္း၊ ထိုအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ကတိက၀တ္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ နည္းပါးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အလုပ္တစ္ခု အေျဖမေပၚေသးဘဲ ေနာက္တစ္ခုဆက္လုပ္မယ္ဆို ဘယ္ေလာက္မ်က္ႏွာပူလဲ။ ျပည္သူကို ဘယ္လိုေျပာမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တိို႔က ဆံုးျဖတ္္ရတာမွ မဟုတ္ဘူး၊ ျပည္သူနဲ႔အစိုးရကို ဆက္သြယ္ေပးရတာ”ဟု ဦးတင္ဦးယုက ရွင္းျပသည္။

လႊတ္ေတာ္၌ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းသည့္ ေအာင္ျမင္သည့္ အဆိုမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကတိေပးထားျခင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ကတိက၀တ္ ရရိွၿပီးသည္မ်ားကုိ ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မႈ မရွိေသးျခင္းမွာ အဆုိးဆုံးေသာျပသနာျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ား၊ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ေကာ္မတီမွဥကၠ႒ဦးတင္ဦးယုက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠက ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕အား ဖိအားေပး၍ တုိက္တြန္းေျပာဆုိရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဦးတင္ဦးယုက ေျပာသည္။

“ဒီျပႆနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို တိုက္တြန္းခိုင္းပါတယ္။ သူက ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုက္တြန္းေဆာင္ရြက္ေပးရင္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္လာမွာပါ။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဖိအားေပးရင္ေတာ့ ျဖစ္လာမွာပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕ဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကေနပဲ ျဖစ္သြားတာေလ။ ဖိအားမေပးဘဲ ေရာလိုက္ရင္ေတာ့ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တယ္”ဟု ဦးတင္ဦးယုက သံုးသပ္သည္။

လႊတ္ေတာ္က ေပးထားသည့္ ကတိက၀တ္မ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ားကို ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒုတိယသက္တမ္းမွာေတာ့ ၆ လ တစ္ႀကိမ္ စစ္ရၿပီ။ လက္ရိွအေနအထားမွာေတာ့ စစ္ေဆးမႈ မရိွေသးဘူး။ ေျမယာအမႈ သီးသန္႕အေနနဲ႔ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က ေအာင္ျမင္တဲ့အတြက္ လူထုယုံၾကည္မႈကုိ ရရွိခဲ့တယ္”ဟု ဦးတင္ဦးယုကရွင္းျပသည္။

ကတိက၀တ္ေရးရာေကာ္မတီက လုပ္ေဆာင္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆိုေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈအေပၚမူတည္၍  ကတိက၀တ္ေျမာက္ျခင္း၊ မေျမာက္ျခင္းတို႔ကုိ ခြဲဲျခားဆံုးျဖတ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကတိက၀တ္ရၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးျခင္း မရွိေသးသည္မ်ားကို ခြဲထုတ္၍၎တို႔ကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံတင္ျပရသည္ဟု သိရသည္။

ကတိက၀တ္ေကာ္မတီသည္ ျပည္သူလူထု၏ နစ္နာမႈမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တိုင္ၾကားလာသည့္ အခါ စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး(၈၈)၊

ဆလိုင္း

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here