ဟူးေကာင္းေဒသကို ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သေဘာမတူ

1069
တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးေအာင္ဆန္း၀င္း အဆိုတင္သြင္းေနပံု

ဒီဇင္ဘာ ၁၂

ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းနယ္ေျမအား ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းၫြန္႔က ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ဆန္း၀င္း၏ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္း နယ္ေျမကို ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွမရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းၫြန္႔က သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနကိုယ္စား အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒါကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္စီမံခ်က္အရသာ ေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဧရိယာေတြကို ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္ ကန္႔သတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး”ဟု ၀န္ႀကီးဦး၀င္းၫြန္႔က ေျပာသည္။

ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းေဒသကို ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္ ယခင္ ျပည္နယ္အစုိးရက သတ္မွတ္ေပးခဲ့ သကဲ့သို႔ ယခုျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း ထိုသုိ႔သတ္မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွမရိွကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ နမ၀ပုံမွန္အစည္းအေ၀း၌ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ဆန္း၀င္းက ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဟူးေကာင္းေဒသမွာ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ေတြကို တရားမ၀င္ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးတာ၊ သစ္၊ ၀ါး၊ ႀကိမ္နဲ႔ ေတာထြက္ပစၥည္းေတြ တရားမ၀င္ ထုတ္လုပ္တာ၊ ကန္႔သတ္ဧရိယာအတြင္း၀င္ၿပီး ေရႊနဲ႔ ပယင္းကို တရားမ၀င္တူးေဖာ္ေနတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ မရွိေမးလိုပါတယ္”ဟု တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးေအာင္ဆန္း၀င္း က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါေဒသအတြင္း တရားမ၀င္ ေရြႏွင့္ပယင္းတူးေဖာ္ေနသူမ်ား ရွိသည့္အတြက္ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္း၊ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ေရႊႏွင့္ ပယင္းလုပ္ကြက္မ်ားအနီး ေကအိုင္ေအတပ္ဖြဲ႔က မိုင္းေထာင္ထားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား မၾကာခဏမိုင္းထိမွန္ကာ အသက္အႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ဗိုလ္မွဴးေအာင္ဆန္း၀င္းက ေျပာသည္။

“သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ တာ၀န္ယူထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း လုံၿခံဳေရးကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သားငွက္တိရိစၦာန္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း မရိွပါဘူး”ဟု ဗုိလ္မွဴးေအာင္ဆန္း၀င္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္က  တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္ေနေသာ ဧက ၁၀ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ေရာက္ေနသည့္ ဧက ၁၆ သိန္းကုိ  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးႏြယ္မ်ား  ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းေတာ႐ုိင္း တိရစၦာန္ေဘးမဲ့ေတာ တုိးခ်ဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားခဲ့ဖူးသည္။

ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္  လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္လည္း တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းေဒသ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအတြင္း တရားမ၀င္ေရႊႏွင့္ပယင္း တူးေဖာ္ေနမႈကုိ ရပ္စဲႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးေရး အဆုိကုိ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည္။

Salai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here